Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2007
 
VALTIONEUVOSTON ASETUS (835/2006) VALTION RAHOITUKSEN PERUSTEENA KÄYTETTÄVISTÄ OPETUS- JA KIRJASTOTOIMEN KESKIMÄÄRÄISISTÄ YKSIKKÖHINNOISTA VUONNA 2007

Valtioneuvosto on vahvistanut 21.9.2006 valtionosuuden perusteena käytettävät arvonlisäverottomat keskimääräiset yksikköhinnat perusopetusta, lukiota, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluja, opetustuntien perusteella rahoitettavaa taiteen perusopetusta, kansalaisopistoja ja kirjastoja varten. Näiden keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetusministeriö määrää koulutuksen järjestäjille ja kirjastoa ylläpitäville kunnille kunkin mainitun koulutusmuodon ja kirjaston valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat.

Keskimääräiset yksikköhinnat
(arvonlisäverottomat)
euroa / yksikkö ALV korotus
yksit.koul.
järjestäjille,
%
Perusopetus (euroa/oppilas)
5 343,30
3,45
Lukio (euroa/opiskelija)
4 796,31
3,21
Ammatillinen koulutus (euroa/opiskelija)
8 498,08
5,11
Ammattikorkeakoulu (euroa/opiskelija)
6 427,66
3,53
Taiteen perusopetus (euroa/opetustunti)
57,69
2,12
Vapaa sivistystyö kansalaisopistoissa
(euroa/opetustunti)
66,39
3,34
Kirjasto (euroa/asukas)
46,58
-

 
Varainhoitovuoden 2007 yksikköhinnat ja niiden pohjana olevat keskimääräiset yksikköhinnat lasketaan vuoden 2003 toteutuneiden kustannusten perusteella ottaen huomioon Rahoituslain 23 b §:n ja 24 a §:n (1071/2005) mukaan kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon jaksotuksen vuodelle 2007. Määrättäessä edellä mainittuja keskimääräisiä yksikköhintoja vuodelle 2007 on lisäksi otettu kuntien valtionosuuslain 3 §:n mukaisesti huomioon varainhoitovuodelle arvioidut valtionosuustehtävien laadun ja laajuuden sekä kustannustason muutokset. 

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksessa on luovuttu vuoden 2006 alusta perustamiskustannuksiin myönnettävistä erillisistä valtionosuuksista, perustamishankkeista aiheutuneiden kustannusten perusteella tehtävästä niin sanotusta investointilisästä ja opetusministeriön vahvistaman vuosivuokran perusteella tehtävästä yksikköhinnan korotuksesta. Niiden sijasta ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien kirjanpidon mukaiset poistot luetaan mukaan yksikköhinnan laskennassa käytettäviin valtakunnallisiin kokonaiskustannuksiin. Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon perustamiskustannusten valtionosuusjärjestelmän muutokset siten, että vuonna 2007 keskimääräistä yksikköhintaa on korotettu ns. takuusummalla ammatillisen koulutuksen osalta 359,37 eurolla ja ammattikorkeakoulujen osalta 269,04 eurolla. Takuusummien laskennassa on otettu huomioon kustannustason nousu ja vuonna 2007 maksettavien perustamiskustannusten valtionosuus.

Ammattikorkeakoulujen vuoden 2006 alusta voimaan tulleen rahoitusuudistuksen johdosta ammattikorkeakoulujen keskimääräisen yksikköhinnan laskennassa opiskelijamääränä käytetään rahoituslain 20 §:n (1071/2005) mukaisia laskennallisia opiskelijoita. Ammattikorkeakoulujen keskimääräisessä yksikköhinnassa on otettu myös huomioon ammatillisen opettajankoulutuksen siirtyminen valtionosuusjärjestelmään jakamalla opettajankoulutuksen vuoden 2003 kustannukset saman vuoden laskennallisella opiskelijamäärällä ja korottamalla saatu hinta vuoden 2007 tasolle.

Toiminnan laajuuden muutoksena otetaan perusopetuksen keskimääräisessä yksikköhinnassa huomioon esiopetuksen oppilaiden 1.8.2004 voimaan tulleen matkaedun kustannukset. Ammattikorkeakoulujen keskimääräisessä yksikköhinnassa otetaan huomioon toiminnan laajuuden ja laadun muutoksena rikosseuraamusalan koulutuksen laajentuminen. Ammattiosaamisen näyttöjen käyttöön ottamisesta 1.1.2006 lukien aiheutuvat lisäkustannukset huomioidaan ammatillisen koulutuksen keskimääräisessä yksikköhinnassa.  

Vuoden 2007 keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa kustannustason muutoksena vuodesta 2006 on käytetty 2,0 prosenttia. 

Keskimääräiset yksikköhinnat vahvistetaan arvonlisäverottomina. Rahoituslain 23 a §:n mukaan perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun ja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja korotetaan yksityisen koulutuksen järjestäjän osalta siten, että korotus vastaa yksityisten koulutuksen järjestäjien maksamien arvonlisäverojen osuutta yksityisille koulutuksen järjestäjille aiheutuneista arvonlisäverottomista kustannuksista mainitussa koulutusmuodossa. Vastaavan sisältöinen säännös sisältyy kansalaisopistojen osalta vapaasta sivistystyöstä annetun lain 13 a §:ään.