Pvm 
21.1.2003
Dnro
497/430/2002

Jakelussa mainitut ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Asia: Vuoden 2003 kannustusrahan myöntämisperusteet sekä seuranta- ja jatkotoimenpiteet 

Opetusministeriö on 14.11.2001 n:o 479/430/2002 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 16 §:n 2 momentin nojalla määrännyt  ammatillisen koulutuksen opiskelijakohtaiset yksikköhinnat vuodelle 2003.

Vuoden 2003 yksikköhintoja laskettaessa on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain lain 19 §:n 2 momentin nojalla yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen eräänä perusteena otettu huomioon sellaiset koulutuksen järjestäjän toimenpiteet, jotka näkyvästi suuntautuvat eräiden kansantaloudellisesti merkittävien alojen koulutuksen vetovoiman ja vaikuttavuuden lisäämiseen, koulutuksen ajanmukaistamiseen, imagon nostamiseen ja tehostettuun opiskelijarekrytointiin. Opetusministeriön kirjeessä 18.6.2002 (245/430/2002) ja edellä mainitussa yksikköhintapäätöksessä määrätään tarkemmin kannusturahoituksen myöntämisestä vuosina 2003-2005.

Auto- ja kuljetusalan osalta kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että koulutuksen järjestäjät käynnistävät yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutusta.

Liitteenä  1 on vuoden 2003 yksikköhintoja koskeva raportti, jonka sarakkeesta 16 ilmenee yksikköhintalaskennassa käytetty (tarkennettu) korotusprosentti. 

Kannustusrahaa yksikköhinnan harkinnanvaraisena korotuksena  on myönnetty liitteessä 2 mainituille koulutuksen järjestäjille siinä mainittuihin tutkintoihin. Liitteestä ilmenee harkinnanvaraisen korotuksen vaikutus euroina.

Seuranta ja jatkotoimenpiteet

Vuonna  2003 käynnistyneitä toimenpiteitä koskevat seurantatiedot sekä tarkennettu kokonaissuunnitelma toimitetaan vuoden 2004 kannustusrahaa koskevan hakemuksen yhteydessä, toteutuneet kustannukset varainhoitovuotta 2003 koskevan kustannuskyselyn yhteydessä keväällä 2004 erillisellä lomakkeella ja suoritetiedot perustietokyselyjen yhteydessä seuraavasti:

Yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta haetaan vuodeksi kerrallaan. Koulutuksen järjestäjän vuoden 2004 kannustusrahaa koskeva hakemus tulee osoittaa opetusministeriölle ja lähettää opetushallitukselle 31.8.2003 mennessä osoitteella: Opetushallitus/Laskentapalvelut PL 380, 00531 Helsinki.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
- raportti vuonna 2003 käynnistetyistä toimenpiteistä tutkinnoittain 
- tarkennettu kokonaissuunnitelma tutkinnoittain ja vuosittain eriteltynä vuosille 2003-2005 suunnitelluista toimenpiteistä sekä toimenpiteiden arvioitu kustannusvaikutus liitteen 3 mukaisesti eriteltynä. 
- vuodelle 2004 haettavan kannustusrahan euromäärä

Tiedot toteutuneista kustannuksista kysytään normaalisti vuosittain kustannustietokyselyn yhteydessä (vuoden 2003 kustannustiedot keväällä 2004). Suunnitelman toteutumista kysytään lisäksi  kustannuskyselyn yhteydessä  perustutkinnoittain liitteen 3 (tummennettu osio) mukaisesti.

Vuoden 2005 kannustusrahaa koskevan hakemuksen yhteydessä kysytään vastaavat seurantatiedot vuosilta 2003-2004, tarkennettu suunnitelma vuodelle 2005 sekä miten koulutuksen järjestäjä huolehtii toimenpiteiden jatkamisesta vuoden 2005 jälkeen. 

Suoritetietoja kysytään vuosittain kevään ja syksyn tilastointipäivien perustietokyselyjen yhteydessä seuraavasti:  Perustietokyselyn yhteydessä kysytään liitteen 4 mukaiset suoritetiedot  ja tunnusluvut siten, että  20.1.2003 perustietokyselyn yhteydessä kysytään ko. perustutkintojen opiskelijamäärät ja 20.9.2003 kysytään opiskelijamäärätietojen lisäksi aloittaneiden,  keskeyttäneiden ja tutkinnon suorittaneiden määrät ajanjaksoilta 21.9.2002 - 20.1 2003 ja 21.1 2003 - 20.9.2003.

Mikäli koulutuksen järjestäjä ei hae kannustusrahaa vuodelle 2004, toimitetaan 31.8.2003 mennessä raportti vuonna 2003 käynnistetyistä toimenpiteistä sekä suunnitelma siitä, miten koulutuksen järjestäjä huolehtii toimenpiteiden jatkamisesta. Kustannusvaikutuksia koskevat tiedot toimitetaan liitteen 3 mukaisesti eriteltynä vuoden 2003 kustannuskyselyn yhteydessä keväällä 2004. Suoritetiedot toimitetaan kuten yllä.

Lisätietoja antavat  Opetushallituksesta laskentapäällikkö Martti Kemppainen, puh. (09) 7747 7344 / gsm 0500 417 346 ja erikoistutkija Lea Juhola, puh. (09) 7747 7342 / gsm 050 528 8759. Kirje liitteineen on osoitteessa : www.oph.fi/asiakkaat/rahoitus
 
 
 

Opetusministeri   Maija Rask

Hallitusneuvos  Tarja Lehtinen
 
 

LIITE 1
Raportti VO2YK6S03

LIITE 2
Raportti kannustusrahaa saaneista koulutuksen järjestäjistä

LIITE 3
Suunnitelman toteutumisen seurantalomake

LIITE 4 
Suoritteet ja tunnusluvut 

JAKELU
Liitteessä 2 mainitut koulutuksen järjestäjät

TIEDOKSI
Opetushallitus
Koulutuksen järjestäjät ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry