1: Eliömaailma
Luonnon monimuotoisuus
Subtrooppista sademetsää
Subtrooppista sademetsää Etelä–Chilessä. (Kuva: Christine Möhle)

Eliömaailman monimuotoisuuden eli biodiversiteetin tarkastelutasoja ovat ekosysteemien ja lajien monimuotoisuus sekä lajien sisäinen eli geneettinen monimuotoisuus. Ekosysteemitaso on näistä laajin. Sademetsät ja koralliriutat edustavat biodiversiteetiltään rikkaimpia ekosysteemejä maailmassa. Monimuotoisuuden vaihtelua ekosysteemien välillä aiheuttavat elämän perusedellytyksiin luettavat elottoman luonnon ominaisuudet, kuten erot kallio– ja maaperän laadussa ja ravinteisuudessa, alueen lämpö– ja valaistusoloissa sekä kosteudessa. Eliöille on siis tarjolla useita toisistaan poikkeavia elinympäristöjä eli biotooppeja. Ekosysteemitkään eivät ole muuttumattomia kokonaisuuksia, vaan monimuotoisuus voi väliaikaisesti muuttua, esimerkiksi metsäpalon seurauksena.

Lajien monimuotoisuus tarkoittaa eri lajien sekä yksilömäärien runsautta maapallon erilaisissa ekosysteemeissä. Lajiston runsauden on havaittu olevan erityisen suurta kahden eri ekosysteemin rajalla. Tämä niin sanottu reunavaikutus näkyy Suomen luonnossa esimerkiksi siinä, että rannan lajisto on varsin rehevä verrattuna kahden ekosysteemin, kuivan maan ja ulapan, lajirunsauteen.

Kun eliölajin populaatiossa esiintyy perimältään ja sitä kautta ulkonäöltään erilaisia yksilöitä, puhutaan lajinsisäisestä eli geneettisestä monimuotoisuudesta. Ulkonäön (kukan väri) lisäksi tämä vaihtelu ilmenee esimerkiksi sopeumien (kasvunopeus), elintapojen (kylmänkestävyys) ja eläimillä käyttäytymisen erilaisuutena. Lajinsisäistä muuntelua ja sitä kautta monimuotoisuutta edustavat myös luonnossa tavattavat alalajit sekä ihmisen jalostamalla tuottamat kasvilajikkeet ja kotieläinrodut.

Monimuotoisuus–osion tavoitteena on
  • palauttaa mieleen monimuotoisuuden tarkastelutasot
  • kerrata aiemmin opittuja asioita ekologiasta ja evoluutiosta
  • selvittää, miten evoluutio tuottaa monimuotoisuutta
  • tarkastella monimuotoisuuden merkitystä niin luonnon kuin ihmisenkin kannalta
  • yhdistää luonnon monimuotoisuuden vaaliminen kestävän kehityksen tavoitteisiin
  • tutustuttaa opiskelija biodiversiteettitilanteeseen Suomessa ja maailmalla.

Seuraava
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Mitä elämä on?
Biologia tieteenä
Evoluutio
Elämän kehitysvaiheita
Eliökunnan luokittelu
Miten luonto toimii?
Ekologian tarkastelutasot
Luonnon monimuotoisuus
Evoluutio tuottaa luonnon monimuotoisuutta
Biodiversiteetti maailmalla
Monimuotoisuus Suomessa
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet