2: Solu ja perinnöllisyys
Tekijäinvaihdunta

Meioosin eli sukusolujen synnyn vähennysjakautumisessa vastinkromosomit konjugoituvat, mikä tarkoittaa, että ne asettuvat rinnakkain solun keskitasoon. Meioosia edeltäneessä solun elämän eli solusyklin välivaiheessa vastinkromosomien rihmat ovat kahdentuneet ja nyt konjugoituessaan ne voivat mennä ristikkäin muodostaen kiasmoja. Tapahtuu tekijäinvaihdunta eli crossing over, jossa kromosomit katkeavat ja vaihtavat osia keskenään. Sanotaan, että geenien välinen kytkentä purkautuu, ja tämä tapahtuu sitä todennäköisemmin, mitä kauempana toisistaan tarkasteltavat kaksi eri geeniä sijaitsevat samassa kromosomissa.

Kiasman muodostuminen
Meioosin vähennysjaossa voi tapahtua tekijäinvaihduntaa.

Se, sijaitsevatko tarkasteltavat kaksi geeniä samassa vai eri kromosomissa, voidaan selvittää suorittamalla dihybriditakaisinristeytys. Geenit sijaitsevat eri kromosomeissa mikäli tuloksena saadaan neljänlaisia jälkeläisiä lukusuhteessa 1:1:1:1 kuten prosenttiosuudet alla olevassa risteytyskaaviossa osoittavat. Tällöin ne periytyvät Mendelin sääntöjen mukaisesti eivätkä muodosta siten kytkentäryhmää, jossa tekijäinvaihduntaa voisi tapahtua.

F1-polven yksilöiden perimät takaisin- eli testiristeytyksessä: MmTt × mmtt

mt osuus
MT MmTt 25 %
Mt Mmtt 25 %
mT mmTt 25 %
mt mmtt 25 %

Toinen mahdollisuus on, että kahteen eri ominaisuuteen vaikuttavat geenit periytyvät samassa kromosomissa muodostaen vahvan kytkentäryhmän. Testiristeytyksen tulos riippuu tällöin siitä, kuinka kaukana toisistaan geenit kromosomissa sijaitsevat. Mikäli geenit ovat hyvin lähellä toisiaan, dihybriditapauksen testiristeytyksessä syntyvät jälkeläiset ovat vanhempiensa kaltaisia lukusuhteessa 1:1.

F1-polven vanhempien genotyypit: MmTt × mmtt

mt osuus
MT MmTt 50 %
mt mmtt 50 %

Kolmas tapaus on, että kahteen eri ominaisuuteen vaikuttavat geenit sijaitsevat samassa kromosomissa, mutta hyvin etäällä toisistaan. Tekijäinvaihdunta on nyt todennäköistä, koska kiasma voi syntyä geenien välille kuten edeltävässä kuvasarjassa. Tämä aiheuttaa geenien välisen löyhän kytkennän purkautumisen ja mahdollistaa geenien siirtymisen vastinkromosomiin. Mikäli tekijäinvaihduntaa on tapahtunut, on testi- eli takaisinristeytyksessä saaduista jälkeläisistä yli 50 % vanhempien kaltaisia ja loput edustavat uusia tekijäinvaihdunnan aikaansaamia rekombinaatiotyyppejä. Tekijäinvaihdunta eli crossing over varmistaa näin uusien ominaisuusyhdistelmien synnyn tilanteessa, jossa geenit sijaitsevat samassa kromosomissa löyhästi kytkeytyneinä.

F1-polven vanhempien genotyypit: MmTt × mmtt

mt osuus
MT MmTt > 25 %
Mt Mmtt < 25 %
mT mmTt < 25 %
mt mmtt > 25 %

Tehtävä 1. Tutkija selvitti takaisinristeytyksin neljän geenin X, Y, Z ja W sijaintia perhosen perimässä. Risteytyksissä saaduista jälkeläisistä oli vanhemmista poikkeavien geeniyhdistelmien osuudet seuraavat:

XxYy  ×  xxyy  50 %
XxZz  ×  xxzz  30 %
XxWw  ×  xxww  18 %
WwZz  ×  wwzz  12 %

Mitä voit sanoa kyseisten geenien sijainnista ja etäisyyksistä perhosen perimässä?

Vastaus

Takaisin
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Solun rakenne
Solun toiminta
Perinnöllisyyden perusteet
Monohybridiristeytykset - perusteet
Monohybridiristeytykset - erikoistapaukset
Dihybridiristeytykset
Tekijäinvaihdunta
Perimän ja ympäristön vaikutus yksilöön
Populaatiogenetiikka ja evoluutioteoriat
Kertaustehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet