Englannin kirjoitelmakurssi

Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasot

Voit arvioida oman kirjoitelmasi tasoa vertaamalla sitä yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin. Oman kielitaitosi kehittämisen lisäksi viitekehys helpottaa mm. vertaamista muiden maiden oppilaitosten kielenopetuksen tasoon.

Taitotasot ovat:

A.1–A.2 perustason kielenkäyttäjä
B.1–B.2 itsenäinen kielenkäyttäjä
C.1–C.2 taitava kielenkäyttäjä

B.2 on siis korkeampi taso kuin B.1. Tasot on vielä jaettu, esim. B.1.2 on korkeampi taso kuin B.1.1.

Lukion opiskelua koskevilla yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla kirjoittamista kuvataan näin:

A.2.2 Kehittyvä peruskielitaito

Kirjoittaja

 • selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa
 • osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä asioista (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit)
 • osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot
 • kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

B.1.1 Toimiva peruskielitaito

Kirjoittaja

 • pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin arkitietoa välittävän tekstin tutuista, itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitelluista aiheista
 • osaa kirjoittaa selväpiirteisen sidosteisen tekstin liittämällä erilliset ilmaukset peräkkäin jaksoiksi (kirjeet, kuvaukset, tarinat, puhelinviestit) ja pystyy välittämään tehokkaasti tuttua tietoa tavallisimmilla kirjallisen viestinnän muodoilla
 • osaa useimpien tutuissa tilanteissa tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja rakenteet, vaikka teksteissä esiintyy interferenssiä ja ilmeisiä kiertoilmaisuja
 • hallitsee rutiininomaisen kieliaineksen ja perusrakenteet jo suhteellisen virheettömästi, mutta jotkut vaativammat rakenteet ja sanaliitot tuottavat ongelmia.

B.1.2 Sujuva peruskielitaito

Kirjoittaja

 • osaa kirjoittaa henkilökohtaisia ja julkisempiakin viestejä, kertoa niissä uutisia ja ilmaista ajatuksiaan tutuista abstrakteista ja kulttuuriaiheista kuten musiikista tai elokuvista
 • osaa kirjoittaa esim. muistiinpanoja, lyhyitä yhteenvetoja ja selostuksia selväpiirteisen keskustelun tai esityksen pohjalta
 • hallitsee melko hyvin kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja lauserakenteita
 • osaa ilmaista rinnasteisuutta ja alisteisuutta
 • pystyy kirjoittamaan ymmärrettävää ja kohtuullisen virheetöntä kieltä, vaikka virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa, tekstin jäsentelyssä ja tyylissä ja vaikka äidinkielen tai jonkin muun kielen vaikutus on ilmeinen.

B.2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Kirjoittaja

 • osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä monista itseään kiinnostavista aihepiireistä ja tutuista abstrakteista aiheista, rutiiniluonteisia asiaviestejä sekä muodollisempia sosiaalisia viestejä (arvostelut, liikekirjeet, ohjeet, hakemukset, yhteenvedot)
 • osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja ja näkemyksiä tehokkaasti ja kommentoida muiden näkemyksiä sekä osaa yhdistellä tai tiivistää eri lähteistä poimittuja tietoja omaan tekstiinsä
 • hallitsee laajan sanaston ja vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi; sävyn ja tyylin joustavuus on rajallinen, ja pitkässä esityksessä voi ilmetä hyppäyksiä asiasta toiseen
 • hallitsee melko hyvin oikeinkirjoituksen, kieliopin ja välimerkkien käytön, eivätkä virheet johda väärinkäsityksiin. Tuotoksessa saattaa näkyä äidinkielen vaikutus. Vaativat rakenteet sekä ilmaisun ja tyylin joustavuus tuottavat ongelmia.

B.2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito

Kirjoittaja

 • osaa kirjoittaa selkeitä, yksityiskohtaisia, muodollisia ja epämuodollisia tekstejä monimutkaisista todellisista tai kuvitelluista tapahtumista ja kokemuksista enimmäkseen tutuille ja toisinaan tuntemattomille lukijoille, osaa kirjoittaa esseen, muodollisen tai epämuodollisen selostuksen, muistiinpanoja jatkotehtäviä varten ja yhteenvetoja
 • osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen tekstin, ilmaista kantansa, kehitellä argumentteja systemaattisesti, analysoida, pohtia ja tiivistää tietoa ja ajatuksia
 • omaa sellaisen kielellisen ilmaisuvaraston, ettei se rajoita havaittavasti kirjoittamista
 • hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen, virheitä voi esiintyä harvinaisissa rakenteissa ja idiomaattisissa ilmauksissa sekä tyyliseikoissa.

C.1.1 Taitavan kielitaidon perustaso

Kirjoittaja

 • pystyy kirjoittamaan selkeitä, hyvin jäsentyneitä tekstejä monimutkaisista aiheista, ilmaisemaan itseään täsmällisesti ja ottamaan huomioon vastaanottajan, osaa kirjoittaa todellisista ja kuvitteellisista aiheista varmalla, persoonallisella tyylillä käyttäen kieltä joustavasti ja monitasoisesti ja pystyy kirjoittamaan selkeitä ja laajoja selostuksia vaativistakin aiheista
 • osoittaa, että hallitsee monia keinoja tekstin jäsentämiseksi ja sidosteisuuden edistämiseksi
 • omaa laajan kielellisen ilmaisuvaraston sekä hallitsee hyvin idiomaattiset ilmaukset ja tavalliset sanonnat
 • hallitsee erittäin hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen; virheitä voi esiintyä satunnaisesti idiomaattisissa ilmauksissa sekä tyyliseikoissa.
ENGLANTI
Kurssin etusivu
Kurssi pähkinänkuoressa
Kirjoitelmien otsikot
Työn suunnittelu
Työn kirjoittaminen
Ainetyypit
YO-koe
Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasot
Linkkejä
Opettajille
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet