1: Eurooppalainen ihminen Etälukio

Kirjoita oikea kirjainvaihtoehto vasemman sarakkeen ruutuihin

Testi 1. Miltä aikakaudelta ovat peräisin seuraavat elämänohjeet?

1. Antiikin aika a) Antaa mennä.
2. Keskiaika b) Make love, not war.
3. Renessanssi c) Muista, että elät.
4. Valistus d) Muista, että kuolet.
5. 1800-luku e) Tunne itsesi.
6. 1900-luku f) Uskalla tietää.

pistemäärä: /6


Testi 2. Löydä käsitteet seuraaville ilmiöille.
1. antiikin kulttuurin ihailua 1400- ja 1500-luvuilla a) hellenismi
2. järjen korostusta 1700-luvulla b) humanismi
3. kreikkalaisen ja itäisten korkeakulttuurien yhteen sulauttamista antiikin aikana c) modernismi
4. kiinnostusta ihmistieteisiin/antiikin ajan tieteisiin 1400- ja 1500 -luvuilla d) postmodernismi
5. minuus muuttuu ja totuus vaihtelee tilanteesta riippuen  e) renessanssi
6. nykyajan ihannointia/uskoa jatkuvaan kehitykseen f) romantiikka
7. roomalaiskatolisen kirkon virallinen oppi 1200-luvulta alkaen g) skolastiikka
8. tunteita ja mielikuvitusta arvostava kulttuurivirtaus 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla h) valistus

pistemäärä: /8

Testi 3.Itä-Roomassa kukoisti vanha korkeakulttuuri 1000 vuotta kauemmin kuin Länsi-Roomassa. Seuraavat lauseet kertovat Euroopan hajaannustilasta keskiajalla. Valitse sopivan sanan edessä oleva kirjain ja laita se lauseessa olevaan ruutuun.

1.  antiikin arkkitehtuuri tunnusmerkkinä pylväät, päätykolmiot, friisit a) barokki
2.  antiikkia jäljittelevä tyyli 1400-1500-luvuilla b) funktionalismi
3.  eri rakennustyylien yhdistäminen c) gotiikka
4.  hallitsijoiden rakastama empire-tyyli 1700- ja 1800-luvuilla d) klassinen
5.  itäroomalainen rakennustyyli mosaiikkeineen, kupoleineen e) postmoderni
6.  keskiajan arabialaisvaikutteinen suippokaarityyli ruusuikkunoineen f) renessanssi
7.  rakennuksen käyttötarkoitusta korostava tyyli 1900-luvulla g) rokokoo
8.  ruhtinaiden mahtipontinen tyyli 1600-luvulla h) romaaninen
9.  simpukka-aihetta suosiva, kepeyttä korostava tyyli 1700-luvulla i) uusklassinen
10. varhaiskeskiajan rakennustyyli pyörökaarineen j) bysanttilainen
pistemäärä: /10

Testi 4. Euroopan historiassa voi tutustua monenlaisiin aatteisiin ja katsomuksiin. Löydä sopiva termi maailmankuvalle tai maailmankatsomukselle, jota kuvataan seuraavissa lauseissa:

1. Asioita on arvioitava niiden tuottaman hyödyn kannalta. a) ateismi
2. Ei ole varmaa tietoa.  b) determinismi
3. Ihminen on vapaa valitsemaan ja vastaa itse valinnoistaan. c) dualismi
4. Ihminen saa tietonsa tekemällä havaintoja.  d) eksistentialismi
5. Jumalaa ei ole olemassa. e) empirismi
6. Järjen avulla päästään oikeaan tietoon. f) epikurolaisuus
7. Kaikkeen mitä tapahtuu on suhtauduttava tyynesti, koska mitään ei tapahdu sattumalta. g) idealismi
8. Kaikki mikä on olemassa, on yhtä ja samaa. h) materialismi
9. Kaikki mitä tapahtuu, on ennalta määrättyä. i) monismi
10. On olemassa yksi, persoonallinen, Jumala. j) monoteismi
11. Tieteen avulla pystytään ratkaisemaan kaikki ongelmat. k) positivismi
12. Todellisuus on luonteeltaan aineellista. l) rationalismi
13. Todellisuus on luonteeltaan henkistä.

m) skeptisismi
14. Todellisuudella on kaksi puolta: fyysinen/aineellinen ja psyykkinen/henkinen.

n) stoalaisuus
15. Tärkeää elämässä on elämästä nauttiminen.

o) utilitarismi

pistemäärä: /15

Testi 5. Lentäviä lauseita - tunnista niiden lausujat.

1. "Ajattelen, siis olen olemassa." a) Augustinus (354-430)
2. "Erehtyminen on inhimillistä, erehdyksessä pysyminen tyhmää." b) Francis Bacon (1561-1626)
3. "Jumala on kuollut." c) George Berkeley (1685-1753)
4. "Kenellä kirkko ei ole äitinä, hänellä ei Jumala voi olla isänä." d) Cicero (106- 43 eKr)
5. "Olemassaolo on havaituksi tulemista." e) Rene Descartes (1596-1650)
6. "Onnellisuus ei ole hyveen palkka, vaan itse hyve." f) Galileo Galilei (1564-1642)
7. "On parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen narri." g) Immanuel Kant (1724-1804)
8. "Se kiertää sittenkin." h) Karl Marx (1818-1883)
9. "Tieto on valtaa."  i) J.St. Mill (1806-1873)
10. "Uskonto - ooppiumia kansalle." j) Friedrich Nietzsche (1844-1900)
11. "Valistus on vapautumista itse aiheutetusta keskenkasvuisuudesta." k) Baruch Spinoza (1632-1677)

pistemäärä: /11

Testi 6. Eurooppalaisen ihmisen käsityksiä ihmisen mahdollisuuksista hyvään elämään ja hyvään yhteiskuntaan. Tunnistatko ajatusten esittäjät?

1. "Valtiossa on joko filosofien tultava kuninkaiksi tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi, on ryhdyttävä toden teolla ja vakavasti harrastamaan filosofiaa. Muussa tapauksessa.....ei onnettomuuksista loppua." a) J.St. Mill (1806-1873)
2. "On osuvasti sanottu, että hyvää on se, mitä kaikki tavoittelevat." b) Jeremy Bentham (1748-1832)
3. "Ihminen voi tehdä, mitä hän tahtoo." c) John Locke (1632-1704)
4. "Se, joka pyrkii ihanteisiin ohittaen todellisuuden, päätyy pikemmin perikatoon kuin päämääräänsä. Jos ihminen pyrkii tekemään aina oikein, hän jää väärintekijöiden sankassa joukossa väkisin tappiolle." d) Hegel (1770-1831)
5. "Ihmisten olisi mielestäni soveliasta säilyttää rauha sekä inhimillisyyden että ystävällisyyden yleiset palvelukset mielipiteiden eroavaisuudesta huolimatta." e) Niccolò Machiavelli (1469-1527)
6. "Ihmiset ovat syntyneet vapaiksi, mutta kaikkialla he ovat kahleissa." f) Leone Battista Alberti (1404-1472)
7. "Mahdollisimman paljon onnea mahdollisimman monelle." g) Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
8. "Ei voida puolustaa mitenkään sitä seikkaa, ettei naisille suotaisi äänioikeutta samoilla ehdoilla ja rajoituksilla kuin miehillekin...Näin ollen naiset vaativat äänioikeutta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvonsa takuuksi." h) Aristoteles (384-322 eKr)
9." Maailmanhistoriassa ei ole maaperää onnelle. Onnen aikakaudet ovat sen tyhjiä lehtiä." i) Platon (427-347)

pistemäärä: /9


HISTORIA
Kurssin etusivu
Eurooppalainen ihminen
Euroopan sukujuuret
Euroopan lapsuus
Nuori Eurooppa
Kriisien Eurooppa
Muuttuva Eurooppa
Euroopan muotokuva
Testaa tietosi
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet