Hapot ja emäkset Happo-emästeoriat Protolyysivakiot
Neutraloituminen Hydrolyysi Puskuriliuokset

Hydrolyysi

Hydrolyysillä tarkoitetaan veden ja jonkin yhdisteen (tai ionin) välistä reaktiota, jossa syntyy uusi sidos happiatomin ja jonkin toisen alkuaineen välille. Hydrolyysi on otettava huomioon, kun tarkastellaan heikkojen happojen tai heikkojen emästen suolojen vesiliuoksia. Niissä hydrolyysi tarkoittaa suolan lähtöaineena olevan heikon hapon tai emäksen muodostumista vesiliuokseen.

Hydrolyysi ja liuoksen pH

Esimerkki
Taulukossa on neljä suolaa ja kunkin suolan lähtöaineet, happo ja emäs, joiden välisessä neutrlaoitumisreaktiossa suolan voi ajatella syntyneen. Mitä tapahtuu, kun suolat liukenevat veteen? Onko syntyvän liuoksen pH 7?

Suola Happo Emäs Suolaliuoksen pH
NaCl HCl NaOH 7
NH4Cl HCl NH3 < 7
CH3COONa CH3COOH NaOH > 7
CH3COONH4 CH3COOH NH3 n. 7

Muistathan, että HCl on vahva happoja NaOH vahva emäs (oik. OH), CH3COOH on heikko happo ja NH3 heikko emäs.

Miksi pH ei aina ole suolaliuoksessa 7?


Kysymykset

  1. Ovatko seuraavat suolat emäksisiä, neutraaleja vai happamia? Perustele. a) KCl, b) NaHCO3, c) Na2SO4, d) (NH4)2CO3

  2. Mikä ero on käsitteillä protolyysi ja hydrolyysi?

Vastaukset

  1. a) Neutraali (vahvan hapon ja emäksen suola), b) emäksinen HCO3 hydrolysoituu, (kirjoita reaktioyhtälö, vetykarbonaatti on emäs, miksi?) c) neutraali (vahvan hapon ja emäksen suola) d) hieman emäksinen (vertaa ammoniumionin ja karbonaatin protolyysivakioita, pKb(CO32– ) = 3,4 ja pKa(NH4+) = 9,3

  2. Hydrolyysireaktioon osallistuu aina vesi, protolyysireaktioon ei.

Sivun alkuun