Varallisuusvero, kiinteistövero ja varainsiirtovero


Varallisuusvero

Varallisuusveron piiriin kuuluvat kiinteistöt ja asunto-osakkeet, yhtymäosuudet, saatavat ja veronalaiset talletukset (lähdeveron alaisia talletuksia ei tarvitse ilmoittaa), osakkeet ja muut arvopaperit, veronalaiset optiotodistukset ja optio-oikeudet, sijoitusrahastojen rahasto-osuuden pääoma, kulkuvälineet kuten auto, moottoripyörä, asuntovaunu, moottori- ja purjevene sekä moottorikelkka ja tavanomaista arvokkaammat korut, taide-esineet ja muut arvoesineet.

Veronalaista nettovarallisuutta eli varallisuutta, josta on vähennetty velat, verotetaan seuraavasti

ja puolisoita verotetaan erikseen omasta varallisuudestaan. Alaikäisen lapsen (verovuoden alkaessa alle 17-vuotiaan) varallisuus verotetaan yhdessä suuremman varallisuuden omaavan vanhemman kanssa.

Varallisuusverosta vapaita sijoituskohteita ovat korkotulon lähdeveron alaiset talletukset ja joukkovelkakirjalainat, henkivakuutussäästöt ja tietyin edellytyksin eläkevakuutussäästöt

Varallisuusverotuksessa myönnetään omasta vakituisesta asunnosta 50 000 markan alennus. Edellytyksenä on, että asuntoa on käytetty yksinomaan tai pääasiallisesti omana tai perheen vakituisena asuntona.

Verotusarvot vaihtelevat vuosittain varallisuuden arvonmuutosten mukaisesti. Kotimaisten ja ulkomaisten listayhtiöiden osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien verotusarvot ovat 70 prosenttia niiden käyvästä arvosta vuoden päättyessä. Muut sijoitukset arvostetaan periaatteessa enintään käypään arvoonsa.

Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvot vahvistaa paikallinen verotoimisto eikä niitä tarvitse ilmoittaa. Kotimaisten noteerattujen yhtiöiden ja sijoitusrahastojen verotusarvoja ei myöskään tarvitse itse ilmoittaa.

 

Kiinteistövero

Kiinteistövero maksetaan kunnalle vuosittain. Yleinen kiinteistövero on 0,5 - 1,0 prosenttia kiinteistön verotusarvosta. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävistä rakennuksista vero on 0,22 - 0,5 prosenttia verotusarvosta.

Kunta voi määrätä rakentamattomalle asemakaavan mukaiselle rakennuspaikalle 1,00 - 3,00 prosentin suuruisen veron. Vero lasketaan rakennuspaikan edellisen vuoden verotusarvosta ja se voidaan määrätä ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Veron määräämisen tavoitteena on edistää kaavoitetun asuntorakennusmaan saamista asuntotuotannon käyttöön.

Kiinteistövero on elinkeinotoiminnassa, maatilataloudessa ja muussa tulonhankinnassa käytettävän kiinteistön osalta vähennyskelpoinen tuloverotuksessa.

 

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on korvannut kiinteistö-, asunto- ja arvopaperikaupoissa leimaveron. Varainsiirtovero on luovutusvoittoa laskettaessa vähennyskelpoista hankintamenoa.

Listayhtiöiden osakkeiden kaupasta ei peritä varainsiirtoveroa, jos kauppa on tehty pörssissä. Sijoitusrahasto-osuuksien merkinnöistä ja lunastuksista eikä joukkovelkakirjalainojen kaupasta peritä veroa. Muussa osake- ja asunto-osakekaupassa vero on 1,6 prosenttia ja kiinteistökaupassa 4 prosenttia kauppahinnasta.

Ensiasunnon osto on verovapaa, jos ostaja on alle 40-vuotias ja omistusosuus asunnosta on vähintään puolet. Lisäksi edellytetään, että ostaja ryhtyy käyttämään asuntoa omana vakituisena asuntonaan.

Lähde: Tässä opetusosiossa on käytetty Pörssisäätiön Sijoittajan vero-oppaan 2001 tietoja ja paikoin suoria lainauksia oppaasta.