6: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT

Учёба / Opiskelu

Словарь : Школа и учеба / Koulu- ja opiskelusanastoa

учи́ться (учу́сь, у́чишься, у́чатся) + в + P.

opiskella

учи́ться на врача́ (A.)

opiskella lääkäriksi

изуча́ть ру́сский язы́к (A.)

opiskella venäjää

изучи́ть русский язык

oppia venäjää

сдава́ть экза́мен

käydä tentissä

сдать экза́мен

suorittaa tentti

выпускно́й экза́мен

lopputentti

вы́пускник

koulunsa päättävä oppilas

ЕГЭ (еди́ный госуда́рственный экза́мен)

ylioppilaskoetta vastaava koe Venäjällä

абитурие́нт(ка)

abiturientti

поступа́ть

pyrkiä (oppilaitokseen)

поступи́ть

päästä (oppilaitokseen)

вступи́тельный экза́мен

pääsykoe

проходно́й балл

alin hyväksytty pistemäärä

око́нчить, зако́нчить (+ A.)

valmistua

образова́ние

koulutus

обуче́ние

оpetus

о́бщее образова́ние

yleissivistävä koulutus

професссиона́льное

ammatillinen koulutus

сре́днее образова́ние

keskiasteen koulutus

cре́днее специа́льное образова́ние

keskiasteen ammatillinen koulutus

профессиона́льно-техни́ческое учи́лище (ПТУ)

ammattikoulu

те́хникум

keskiasteen oppilaitos

вы́сшее образова́ние

korkeakoulutus

вуз (=вы́сшее уче́бное заведе́ние)

korkeakoulu

вы́сшее специа́льное уче́бное заведе́ние, профессиона́льный ко́лледж

ammattikorkeakoulu

университе́т

yliopisto

экономи́ческий институ́т

kauppakorkeakoulu

политехни́ческий институ́т

teknillinen korkeakoulu

факульте́т

tiedekunta

ка́федра

(aine)laitos

бакала́вр

kandidaatti (alempi tutkinto)

маги́стр

maisteri (ylempi tutkinto)

оце́нка

arvosana

уче́бный год

lukuvuosi

(уче́бный) предме́т

(oppi)aine

семе́стр

lukukausi

се́ссия

tenttikausi

экза́мен

koe

кани́кулы

(koulu)loma

дипло́м

diplomi

дипло́мная рабо́та (дипло́м puhek.)

diplomityö, gradu

расписа́ние

lukujärjestys

стипе́ндия

opintoraha

образова́тельный креди́т (кредит на учёбу)

opintolaina

Tulostettava sanasto  

Факультеты университетов в России и в Финляндии / Yliopistojen tiedekuntia Venäjällä ja Suomessa

биологи́ческий факультет

biologinen tiedekunta

богосло́вский факультет

teologinen

ветерина́рный факультет

eläinlääketieteellinen

восто́чный факультет

itämaisten kielten ja kulttuurien

географический факультет

maantieteen

геологический факультет

geologian

гуманита́рный факультет

humanistinen

исторический факультет

historian

матема́тико-есте́ственный факультет

matemaattis-luonnontieteellinen

медици́нский факультет

lääketieteellinen

междунаро́дных отноше́ний

kansainvälisten suhteitten

меха́нико- математический

mekaanis-matemaattinen

обще́ственно-полити́ческий факультет

valtiotieteellinen, yhteiskuntatieteellinen

педагоги́ческий факультет

kasvatustieteellinen

социологи́ческий факультет

sosiologian

факультет вычисли́тельной матема́тики и киберне́тики

laskennallisen matematiikan ja kybernetiikan

факультет госуда́рственного управле́ния

valtionhallinnon

факультет журнали́стики

tiedotusopin

факультет иностра́нных языко́в

vieraitten kielten

факультет исску́сств

taiteiden

факультет ме́неджмента

johtamisen

факультет психоло́гии

psykologian

факультет се́льского и лесно́го хозя́йства

maa- ja metsätieteellinen

физи́ческий факультет

fysiikan

филологи́ческий факультет

filologinen

филосо́фский факультет

filosofinen

хими́ческий факультет

kemian

экономи́ческий факультет

taloustieteitten

юриди́ческий факультет

oikeustieteellinen

Tulostettava sanasto  

 

VENÄJÄ
bullet Kurssin etusivu
Opiskelu

Koulu- ja opiskelusanastoa

Ekaluokkalaisen päivä

Koululais- ja opiskelijavitsejä

Koulu Venäjällä ja Suomessa

Venäjän koulutusjärjestelmästä

Vanhemmat tulevista opiskelijoista

Opiskelijat kesäsuunnitelmistaan

bullet Työelämä
Hauska tietää
Kielioppi
Tehtäviä
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet