6: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT

Рабочая жизнь / Työelämä

Рабочая жизнь. Словарь / Työelämän sanastoa
Tulostettava sanasto

Кем вы рабо́таете?

Mitä te teette työksenne?

Кто вы по специа́льности?

Millainen koulutus teillä on?

рабо́тать (+ I.)

työskennellä jonakin

рабо́та

työ

труд

työ; vaivannäkö

профе́ссия

ammatti

рабо́тать по специа́льности

olla koulutustaan vastaavassa työssä

рабо́та по специа́льности

koulutusta vastaava työ

предлага́ть рабо́ту

tarjota työtä

приглаша́ть на рабо́ту

etsiä töihin

иска́ть (ищу́, и́щет, и́щут) работу

etsiä töitä

найти́ (pret. нашёл, нашла́, нашли́) работу

löytää töitä

стаж рабо́ты

virkavuodet, työvuodet, työssäoloaika

безрабо́тица

työttömyys

безрабо́тный

työtön

посо́бие по безрабо́тице

työttömyysavustus

ры́нок труда́

työmarkkinat

ме́сто рабо́ты

työpaikka

офис

toimisto

предприя́тие

yritys

компа́ния

yhtiö

работода́тель (m.)

työnantaja

рабо́тник / сотру́дник

työntekijä

ка́дры

henkilöstö

профсою́з

ammattiliitto

охра́на труда́

työsuojelu

дове́ренное лицо́

luottamusmies

трудово́й догово́р

työsopimus

Работник / Työntekijä

тре́бование

vaatimus

карье́ра

ura

инициати́вность (f.)

aloitekyky

гибкость (f.)

joustavuus

тво́рчество́

luovuus

гото́вность к командиро́вкам

matkustusvalmius

перспекти́ва́

etenemismahdollisuus

о́ пыт рабо́ты

työkokemus

води́тельские права́

ajokortti

медици́нская спра́вка

lääkärintodistus

зна́ние

tieto, tietäminen

уме́ние

osaaminen

на́выки

kyvyt, taidot

квалифика́ция

ammattitaito

повыше́ние квалифика́ции

täydennyskoulutus

осно́вы

perusteet

зна́ние языко́в

kielitaito

техни́ческие на́выки

tekniset taidot

социа́льные на́выки

sosiaaliset kyvyt

на́выки группово́й рабо́ты

kyky työskennellä ryhmässä

уме́ние обща́ться с людьми́

kyky tulla ihmisten kanssa toimeen

клиентоориенти́рованность (f.)

palvelualttius

депре́ссия от переутомле́ния на рабо́те

työuupumus

зна́ние компью́тера

tietotekniset taidot

организа́торские спосо́бности

organisointikyky

обуча́емость (f.)

kyky omaksua uutta tietoa

целеустремлённость (f.)

määrätietoisuus

внима́тельность (f.)

tarkkuus, huolellisuus

стрессоусто́йчивость (f.)

paineensietokyky

энерги́чность (f.)

tarmokkuus

отве́тственность (f.)

vastuullisuus

Työ / работа

вре́менная рабо́та

määräaikainen työ

постоя́нная работа

vakinainen työ

работа на по́лную ста́вку

kokopäivätyö

работа на полста́вки

osapäivätyö, osa-aikatyö

сверхуро́чная работа

ylityö

сде́льная работа

urakkatyö

сме́нная работа

vuorotyö

работа в три сме́ны

kolmivuorotyö

наёмный труд

palkkatyö, vuokratyö

кратковре́менная работа

pätkätyö

работа по договора́м

silpputyö, freelance-työ*

предпринима́тельство

yrittäjyys

командиро́вка

työmatka

* внешта́тный сотру́дник (внешта́тник – puhek.)

freelancer

Отпуск / Loma

ле́тний о́тпуск

kesäloma

зи́мний отпуск

talviloma

в о́тпуске

lomalla

уйти́ в отпуск

lähteä lomalle

верну́ться из отпуска

palata lomalta

годово́й отпуск

vuosiloma

отпуск за свой счёт

”oma” loma

неопла́чиваемый отпуск

palkaton loma

опла́чиваемый отпуск

palkallinen loma

тво́рческий отпуск

virkavapaa

части́чно опла́чиваемый отпуск

vuorotteluvapaa

отпуск без содержа́ния (за свой счёт)

sapattivapaa

декре́тный отпуск

äitiysloma

отпуск по ухо́ду за ребёнком*

hoitovapaa

уче́бный отпуск

opintovapaa

отпускны́е (де́ньги)

lomaraha

* Myös Venäjällä on äideillä nykyisin mahdollisuus hoitaa lasta kotona kolmivuotiaaksi saakka menettämättä työpaikkaansa.

Зарпла́та (за́работная пла́та) / Palkka

за́работок

ansio

зарпла́та за апре́ль

huhtikuun palkka

минима́льная зарпла́та

minimipalkka

часова́я зарпла́та

tuntipalkka

при́работок

lisäansio

премиа́льная опла́та (пре́мия)

bonus

допла́та, надба́вка

korotus, palkanlisä

надба́вка за вы́слугу лет

ikälisä

разря́д ста́вки

palkkaluokka

подохо́дный нало́г

palkkavero

зарпла́та по-чёрному (puhek.)

pimeästi käteen saatu palkka

Руково́дство, дире́кция / Johto(porras)

Ammattinimikkeiden kääntäminen kielestä toiseen ei ole mitenkään yksiselitteistä ja yksinkertaista. Tässä kuitenkin eräitä yritysmaailmassa käytössä olevia käännöksiä:

дире́ктор-распоряди́тель

toimitusjohtaja

нача́льник прое́кта

projektipäällikkö

начальник отде́ла

osastopäällikkö

начальник произво́дственного отде́ла

tuotantopäällikkö

региона́льный ме́неджер

aluejohtaja

ме́неджер по заку́пкам

hankintapäällikkö

менеджер по прода́жам

myyntipäällikkö

менеджер по марке́тингу

markkinointijohtaja

заве́дующий отде́лом марке́тинга

markkinointipäällikkö

фина́нсовый директор

rahoitusjohtaja

комме́рческий директор

kaupallinen johtaja

президе́нт концерна

konsernijohtaja

гендире́ктор (генера́льный дире́ктор)

pääjohtaja

ме́неджер*

johtaja, päällikkö

* Ме́неджер eroaa sanasta дире́ктор siinä, että tämän tittelin haltijalla ei välttämättä ole alaisia (подчинённые). Esimerkiksi pienessä yrityksessä saattaa olla monta "menedzheriä", mutta vain yksi "direktor".
Босс, шеф on alaisten esimiehestään / johtajasta arkikielessä käyttämä sana.
Заве́дующий (+ I.) (hoitaja, vastaava), esim. заве́дующий складом (lyhyemmin завскла́дом) varastonhoitaja.

VENÄJÄ
bullet Kurssin etusivu
Opiskelu
bullet Työelämä

Työelämän sanastoa

Työpaikkahakemus

Työpaikkahaastatteluun valmistautuminen

Työpaikkahaastattelu

Ljuba kertoo opiskelustaan ja työstään

Puhelinetikettiä

Hauska tietää
Kielioppi
Tehtäviä
Sanasto
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet