2: Taloustieto Etälukio

Työttömyys kansantaloudellisena ongelmana

Kakku

Suomalainen yhteiskunta on sitä mieltä, että myös työttömälle kuuluu hänen osuutensa yhteisestä kakusta.

Työelämä on muuttunut radikaalisti elinkeinorakenteen muutoksen ja palkkatyön lisääntymisen vuoksi. Maatalousyhteiskunnan ihmisen ongelmat olivat hyvin erilaisia kuin tämän päivän modernin teollistuneen yhteiskunnan ihmisen ongelmat. Työttömyys on vaarallinen ilmiö kansantaloudessa. Työttömyyden aikana tuotannontekijät eivät ole tehokkaassa käytössä. Työttömyys ei ole vain yksilön henkilökohtainen ongelma, vaan se vaikuttaa laajasti eri yhteiskunnan toimijoihin ja jopa sellaisiin ihmisiin, jotka eivät itse ole työttömänä. Mikäli valtio joutuu maksamaan paljon työttömyyskorvauksia, rahat voidaan joutua keräämään veroina työssäkäyviltä.

Työttömyys on ihmiselle henkinen kriisi, joka pitkittyessään heikentää elämänlaatua. Yhteiskunnallisesti työttömyydestä seuraa sosiaalimenojen kasvu, koska valtio maksaa työttömyysetuuksia. Valtio menettää verotuloja, kun ihmiset eivät ole työssä. Kokonaistuotanto saattaa kääntyä jopa laskuun, ja elintaso heikkenee. Myös sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuu paineita työttömyyden aiheuttamien lisäongelmien hoidossa. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat erityisen vaarallisia ilmiöitä - niiden uhkana on ihmisen syrjäytyminen yhteiskunnasta. Työttömyys lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja kasvattaa tuloeroja. Tyytymättömyys yhteiskuntaa kohtaan kasvaa työttömyyden aikana, ja korkea työttömyys saattaa uhata yhteiskuntarauhaa. Työttömyyden ja inflaation välillä on ristiriita, sillä täystyöllisyyttä ja vakaata hintatasoa voi olla vaikea saavuttaa yhtä aikaa. Yleensä matalan työttömyyden aikana hinnat pyrkivät nousemaan ja korkean työttömyyden aikana hinnat taas pysyvät kurissa.

Työttömät

Lähde: Tilastokeskus

Työttömyyden torjumiseksi on erilaisia keinoja:

  • valtion rakennushankkeet ja julkiset investoinnit
  • koulutus, työvoimakoulutukset, oppisopimus, harjoittelut
  • tukimuodot niin yrityksille kuin yksityisillekin henkilöille, esimerkiksi palkkatuki
  • työajan lyhentäminen ja ylityökatto
  • joustavat työajat
  • työvoiman liikkuvuuden parantaminen
  • aluetuki ja elinkeinojen tukeminen
  • yrittäjyyden tuet
  • kannustinloukkujen poistaminen/lieventäminen.

Arvioi työllistämiskeinojen merkittävyyttä.

Ely-keskuksen internetsivuilla voit tutustua tarkemmin alueellisiin elinkeinopoliittisiin ratkaisuihin. Jos joudut työttömäksi, täältä saat tietoa siitä, miten sinun tulisi menetellä.


YHTEISKUNTAOPPI
Johdanto
Yksityinen talous
Yritykset
Ulkomaankauppa
Pankkitoiminta
Julkinen talous
Kansantalouden häiriöt
Käsitteitä
Vaihtoehtoisia näkemyksiä talousongelmien hoidosta
Suhdannevaihtelut
Inflaatio - miksi ja miten sitä pyritään torjumaan?
Työttömyys kansantaloudellisena ongelmana
Tehtäviä
Ylioppilastehtäviä
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet