1: Yhteiskuntatieto Etälukio

Paikallinen itsehallinto

Rauman kaupunginvaltuusto päättämässä kaupunkinsa asioista  

Rauman kaupunginvaltuusto päättämässä kaupunkinsa asioista.

Kuntien valtuustot valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.

Perinteinen suomalainen itsehallinto oli hyvin eriarvoista. Tietyillä suvuilla tai henkilöillä oli enemmän päätösvaltaa kuin toisilla. Hallinnon kansanvaltaistuminen pääsi vauhtiin autonomian aikana 1800-luvun loppupuolella puolueiden, ammattiyhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen työn johdosta. Kunta erotettiin seurakunnasta suuressa kuntauudistuksessa 1865. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kunnallisvaaleissa sain lain voiman jo autonomisessa Suomessa pian eduskuntauudistuksen jälkeen 1906.

Itsenäisen Suomen kunnallislait ovat vahvistaneet kuntien itsehallintoa. Myös vuoden 2000 perustuslaki lisäsi kunnan itsemääräämisvaltaa ja paransi kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kunnalliseen päätöksentekoon.

Globalisaatio ja maailmanlaajuiset markkinat tuovat lisäpaineita kuntien itsehallinnolle ja taloudenhoidolle. Väestön ikääntyminen, kasvava työttömyys ja vaikeudet säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ovat saattaneet monet kunnat ahdinkoon. Väki alkoi vähetä ensin kylistä, sitten asutustaajamista ja myöhemmin jopa maakuntakeskuksista. Maassa on enää jäljellä vain muutama kasvukeskus, jotka vetävät asukkaita puoleensa. Kuntasektoria odottaa todennäköisesti mittava rakennemuutos lähitulevaisuudessa.

Tehtävät:

 1. Mitä tehtäviä ja valtaoikeuksia on a) kunnanvaltuustolla ja b) kunnanhallituksella ja miten ne valitaan?
 2. Mitä tarkoittaa parlamentarismi kunnallispolitiikassa?
 3. Miten määräytyy kunnan jäsenyys, ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia kuntalaisella on?
 4. Kunnan asioiden hoitamiseen osallistuu sekä viranhaltijoita että luottamusmiehiä. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
 5. Miten kunnat rahoittavat kansalaisten peruspalveluiden hoitamisesta aiheutuvat kustannukset?
 6. Mitä tarkoittaa käytännössä kuntalaisen oikeus vaikuttaa häntä itseään koskeviin päätöksiin?
 7. Miten itsenäinen/riippuvainen kunta on suhteessa valtioon?
 8. Miten vuoden 1995 kunnallislaki määräyksineen maakuntien liitoista vahvisti kuntien itsehallintoa?
 9. Selvitä käsitteet kunta, seutukunta, kuntayhtymä, Suomen Kuntaliitto ja maakuntien liitto.
 10. Mitä muita itsehallinnollisia organisaatioita Suomessa on paitsi kunnat?
 11. Selvitä a) Ahvenanmaan itsehallinto ja b) saamelaisten kulttuuri-itsehallinto.

Pohdintatehtäviä:

 1. Mitä etua/haittaa on siitä, että päätökset tehdään mahdollisemman lähellä kuntalaisia tai että paikallisella viranhaltijalla on harkintavaltaa hänen päättäessään kuntalaisten asioista?
 2. Onko kunnallista itsehallintoa pyrittävä mielestäsi lisäämään vai kaventamaan?
 3. Ovatko kuntien kansalaisille tarjoamat palvelut vertailukelpoisia vai voivatko Suomen asukkaat olla keskenään eriarvoisessa asemassa sen perusteella, minkä kunnan jäseniä he sattuvat olemaan?

Syventäviä tehtäviä:

 1. Suomalaisen paikallisen itsehallinnon juuret
 2. Kunnallisen demokratian kehittyminen Suomessa 1800-luvulta alkaen
 3. Mitä tarkoitetaan aluekunnilla?
 4. Millaisia uudistuksia on odotettavissa aluehallinnossa 2000-luvun Suomessa?

Lisätietoja itsehallinnosta Yleisradion opinportista.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta löytää sivuilta www.kunnat.net. Tietoja maakuntien liitoista www.reg.fi


YHTEISKUNTAOPPI
Kurssin etusivu
Yksilönä yhteisössään
Suomalainen kansanvalta
Poliittinen päätöksenteko
Paikallinen itsehallinto
Testaa tietosi
Hallinto
Talous ja hyvinvointi
Turvallinen yhteiskunta
Hyvä elämä - hyvä yhteiskunta
YO-tehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet